Algemene voorwaarden

Schrijf je nu in!

Algemene voorwaarden & info

Vakanties en vrije dagen verlopen volgens het vakantierooster van Dansschool Kim.Uitgaande van 38 lesweken bij een jaarcursus zijn er tijdens schoolvakanties en vrije/feestdagen geen danslessen.

Vakanties en vrije dagen 2019-2020:
Herfstvakantie: 12 t/m 20 oktober 2019
Sinterklaas: 5 december 2019
Kerstvakantie: 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 1 maart 2020
Pasen: 13 april 2020
Mei vakantie: 27 april t/m 10 mei 2020
Hemelvaart: 21 mei 2020
Pinksteren: 1 juni 2020
Zomervakantie: 11 juli t/m 23 augustus 2020

 

Leskorting 2019-2020
2 lessen 15% leskorting op totaalprijs
3 lessen 20% leskorting op totaalprijs
4 lessen 35% leskorting op totaalprijs.

Dansschool Kim is voor informatie, vragen en dergelijke telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur en 12.00 uur (vakanties en vrije dagen uitgezonderd). Verder kunt u buiten de bovenstaande tijd ook proberen te bellen en bij afwezigheid een bericht op de voicemail achter laten, u wordt dan zo snel mogelijk terug gebeld. En u kunt natuurlijk altijd via de mail contact opnemen, deze wordt dan zo snel mogelijk beantwoord.

Bij ziekte / afwezigheid van de docent wordt de cursist (mits bereikbaar) telefonisch, via app, of per mail op de hoogte gebracht. Bij ziekte / afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn, vervalt de les. Restitutie van het cursusgeld per les vindt plaats als er meer dan twee lessen per cursus zijn vervallen per cursusjaar.
Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Dansschool Kim hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan telefonisch via app, sms of via de mail. Bij verhindering van cursisten vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.

 • Inschrijving vindt plaats door het volledig invullen van het online inschrijfformulier. Zodra alles is ingevuld en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden, stuurt u de inschrijving naar Dansschool Kim. Ingeschreven cursisten ontvangen per mail een bevestiging.
 • U wordt als klant geregistreerd bij Dansschool Kim.
 • Dansschool Kim werkt niet met een doorlopende inschrijving. Wilt u de cursus aan het einde van het seizoen beeindigen, dan dient u Dansschool Kim hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. U wordt aan het einde van het cursusjaar per mail  geïnformeerd om een keuze te maken om de inschrijving te continueren of om uit te schrijven.
 • Her-inschrijvingen of uitschrijven dient te geschieden  voor 1 juli 2019.
 • Tussentijdse inschrijving (door het jaar heen) is mogelijk. Neem hierover contact op met Dansschool Kim, zodat mogelijkheden kunnen worden voorgelegd.
 • Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding, met dien verstande dat cursisten van het voorgaande cursusjaar voorrang hebben bij plaatsing, mits ingeschreven binnen de daarvoor opgegeven termijn.
 • Inschrijving en deelname zijn persoonsgebonden en kunnen niet op een andere persoon worden overgedragen.
 • Bij adreswijziging dient Dansschool Kim zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld.
 • De cursussen kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende deelname, met een minimum van 8 deelnemers.

Eventuele uitschrijving voor een volgend cursusjaar dient schriftelijk via de mail te gebeuren.

Na het verstrijken van de daarvoor aangegeven datum en een schriftelijk afmelding via de mail, is je uitschrijving definitief.

Zonder schriftelijk afmelding blijft u automatisch ingeschreven.

De cursist kan de cursusdeelname tussentijds beëindigen. De tussentijdse uitschrijving dient schriftelijk te geschieden middels een verzoek tot uitschrijving. De verplichting tot betaling blijft echter wel van kracht tot het einde van het lopende cursusjaar, behalve wanneer onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn:

 • verhuizing uit de regio;
 • ziekte, ongeval of zwangerschap van de cursist, waardoor de cursist om medische redenen langer dan twee maanden niet in staat is de cursus te volgen;
 • indien een cursist een schriftelijk advies van Dansschool Kim opvolgt om de cursus te beëindigen;
 • wijziging in persoonlijke omstandigheid waarbij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan worden verlengd (dit ter beoordeling aan Dansschool Kim).

In deze gevallen is restitutie van cursusgeld eventueel mogelijk. Een verzoek hiertoe kan schriftelijk worden ingediend bij Dansschool Kim. Dansschool Kim beslist uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen.

Het cursustarief van 2019-2020 is gebaseerd op een heel cursusjaar, inclusief de vermelde vakanties. Bij een later instroommoment, wordt het tarief vastgesteld op de nog te volgen lesperiode, uitgezonderd van een korte cursus. Bij het volgen van meerdere cursussen door dezelfde cursist wordt leskorting verleend. Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele cursusbedrag. Het bedrag dient ineens of in twee termijnen te worden overgemaakt, na ontvangst (via mail) van de factuur.

Is er interesse in een nieuwe cursus, dan kan er voor inschrijving een gratis proefles gevolgd worden. Dit na contact met Dansschool Kim.

Wij hanteren voor elke stijl en leeftijd kledingvoorschriften. Op de website bij het aanbod op leeftijd zijn deze kledingvoorschriften te vinden.

De samenstelling van onze groepen is binnen onze school op leeftijd en ervaring/niveau. De docent zal naar inzicht de leerling indelen in de groep. Individuele wensen en voorkeur krijgen aandacht, zodat de leerling zich goed voelt in zijn of haar les. De samenstelling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet. Ook kunnen lestijden / lesdagen tussentijds wisselen. Over de samenstelling van de groepen zal Dansschool Kim de uiteindelijke beslissing nemen.

Ieder cursusjaar vinden er een aantal activiteiten plaats. O.a. kijklessen, vriendenlessen, themalessen evt. tussentijdse presentaties, voorstellingen, workshops en eventuele andere activiteiten. De data van deze activiteiten vinden cursisten in de activiteitenagenda op onze website. Benodigde extra informatie hierover zal via de mail geschieden. Jaarlijks presenteren we een mooie voorstelling waaraan alle deelnemers meedoen.

Voorstelling 2020
28 juni schouwburg Cuijk

Het kan zijn dat er tijdens lessen, activiteiten e.d. foto’s of video-opnamen worden gemaakt. Dansschool Kim mag deze beeldopnamen gebruiken voor promotie doeleinden, voor presentaties e.d. zonder de betreffende cursist, diens ouder / verzorger hiervan op de hoogte te stellen.

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het cursusjaar 2019-2020. Bij inschrijving gaan de cursist en de betaling plichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van Dansschool Kim.

Klik op + om de tekst van het onderwerp te bekijken.

Huisregels

 • Het is niet toegestaan tijdens de lessen mobiele telefoons aan te hebben.
 • Het is niet toegestaan binnen de dansruimtes drinken anders dan in een bidon of hersluitbaar flesje mee te nemen. Eten in de dansruimtes is verboden.
 • Dansschool Kim is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.
 • Het is niet toegestaan om de lessen te storen, wachten graag in de kleedkamer. Vragen altijd via de telefoon op de daarvoor bestemde tijd of via de mail. Niet tijdens de wisselingen van de lessen.
 • Als de leerling te laat is voor de les, mag er niet meer worden deelgenomen. Dit om storing te voorkomen. Uitgezonderd door tijdig bericht hiervan met geldige reden.
 • Om te voorkomen dat de leerlingen tijdens de lessen teveel worden afgeleid, is het niet toegestaan de lessen bij te wonen door anderen dan de cursisten zelf, m.u.v. proeflessen, open lessen en kijklessen.
 • Kinderen dienen voor de les naar de wc te gaan.
 • Ouders is niet toegestaan tijdens de reguliere lessen te blijven kijken, we verwijzen naar onze kijklessen.