Loading...
Algemene voorwaarden2019-02-12T09:30:49+00:00

Algemene voorwaarden

Schrijf je nu in!

Algemene voorwaarden & info

Vakanties en vrije dagen verlopen volgens het vakantierooster van Dansschool Kim, zoals vermeld op onze website.

Uitgaande van 38 lesweken bij een jaarcursus zijn er tijdens onderstaande vakanties en vrije dagen geen danslessen:

Voorjaarsvakantie 2019 4 t/m 10 maart 2019
Compensatie dinsdag Boxmeer 12 maart 2019
Mei-vakantie 22 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Zomervakantie start 7 juli 2019

Een cursist maakt aanspraak op 30% korting op het standaard lestarief op elke tweede, derde etc. te volgen jaarcursus (door dezelfde cursist), mits ingeschreven voor een volledig cursusjaar. De korting wordt bij facturatie automatisch toegekend indien aan de voorwaarden wordt.

Dansschool Kim is voor informatie, vragen en dergelijke telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag en vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur (vakanties uitgezonderd). Verder kunt u buiten de bovenstaande tijd ook proberen te bellen en bij afwezigheid een bericht op de voicemail achter laten, u wordt dan zo snel mogelijk terug gebeld. En u kunt natuurlijk altijd via de mail contact opnemen, deze wordt dan zo snel mogelijk beantwoord.

Bij ziekte / afwezigheid van de docent wordt de cursist (mits bereikbaar) telefonisch, per mail of per brief op de hoogte gebracht. Bij ziekte / afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn, vervalt de les. Restitutie van het cursusgeld per les vindt echter pas plaats als er meer dan twee lessen per cursus zijn vervallen per cursusjaar.
Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Dansschool Kim hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan telefonisch of via de mail. Bij verhindering van cursisten vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.

 • Inschrijving vindt plaats door het volledig invullen van het online inschrijfformulier. Zodra alles is ingevuld en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden, stuurt u de inschrijving naar Dansschool Kim. Ingeschreven cursisten ontvangen per mail een bevestiging.
 • U wordt als klant geregistreerd bij Dansschool Kim. Daarbij zijn middels het eigen account op onze website je contactgegevens, inschrijving (en), facturen en absenties ter inzage na het online inloggen.
 • Op elke cursus waaraan wordt deelgenomen dient, via het mijn account, te worden ingeschreven of heringeschreven via www.dansschoolkim.nl.
 • Dansschool Kim werkt niet met een doorlopende inschrijving. Wilt u de cursus aan het einde van het seizoen beeindigen, dan dient Dansschool Kim hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. U wordt aan het einde van het cursusjaar per brief geinformeerd om een keuze te maken om de inschrijving te continueren of uit te schrijven.
 • Bij doorgang naar een volgend cursusjaar dient men via  het “mijn account”  de keuze(s) voor het volgende cursusjaar in te geven.
 • Her-inschrijvingen dienen te geschieden  voor 15 juni 2019.
 • Tussentijdse inschrijving (door het jaar heen) is mogelijk. Neem hierover contact op met Dansschool Kim, zodat mogelijkheden kunnen worden voorgelegd.
 • Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding, met dien verstande dat cursisten van het voorgaande cursusjaar voorrang hebben bij plaatsing, mits ingeschreven binnen de daarvoor opgegeven termijn.
 • Inschrijving en deelname zijn persoonsgebonden en kunnen niet op een andere persoon worden overgedragen.
 • Bij adreswijziging dient Dansschool Kim zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld.
 • De cursussen kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende deelname, met een minimum van 8 deelnemers.

Eventuele uitschrijving voor een volgend cursusjaar dient schriftelijk via de mail te gebeuren.

Na het verstrijken van de daarvoor aangegeven datum en een schriftelijk afmelding via de mail, is je uitschrijving definitief.

Zonder schriftelijk afmelding blijft u automatisch ingeschreven.

De cursist kan de cursusdeelname tussentijds beëindigen. De tussentijdse uitschrijving dient schriftelijk te geschieden middels een verzoek tot uitschrijving. De verplichting tot betaling blijft echter wel van kracht tot het einde van het lopende cursusjaar, behalve wanneer onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn:

 • verhuizing uit de regio;
 • ziekte, ongeval of zwangerschap van de cursist, waardoor de cursist om medische redenen langer dan twee maanden niet in staat is de cursus te volgen;
 • indien een cursist een schriftelijk advies van Dansschool Kim opvolgt om de cursus te beëindigen;
 • wijziging in persoonlijke omstandigheid waarbij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan worden verlengd (dit ter beoordeling aan Dansschool Kim).

In deze gevallen is restitutie van cursusgeld eventueel mogelijk. Een verzoek hiertoe kan schriftelijk worden ingediend bij Dansschool Kim. Dansschool Kim beslist uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen.

Het cursustarief van 2018-2019 is gebaseerd op een heel cursusjaar, inclusief de vermelde vakanties. Bij een later instroommoment, wordt het tarief vastgesteld op de nog te volgen lesperiode, uitgezonderd van een korte cursus. Bij het volgen van meerdere cursussen door dezelfde cursist wordt 30% korting verleend op het cursusgeld van de tweede, derde etc. cursus, mits ingeschreven voor oktober 2018. Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele cursusbedrag. Het bedrag dient ineens of in twee termijnen te worden overgemaakt, na ontvangst (via mail) van de factuur.

Is er interesse in een nieuwe cursus, dan kan er voor inschrijving een gratis proefles gevolgd worden. Dit na contact met Dansschool Kim.

Kijk op de site bij het onderdeel kledingvoorschriften voor de algemene voorwaarden hierin.

De samenstelling van onze groepen is binnen onze school op leeftijd en ervaring/niveau. De docent zal naar inzicht de leerling indelen in de groep. Individuele wensen en voorkeur krijgen aandacht, zodat de leerling zich goed voelt in zijn of haar les. De samenstelling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet. Ook kunnen lestijden / lesdagen tussentijds wisselen. Over de samenstelling van de groepen zal Dansschool Kim de uiteindelijke beslissing nemen.

Ieder cursusjaar vinden er een aantal activiteiten plaats. O.a. kijklessen, vriendenlessen, themalessen evt. tussentijdse presentaties, voorstellingen, workshops en eventuele andere activiteiten. De data van deze activiteiten vinden cursisten in de activiteitenagenda op onze website. Benodigde extra informatie hierover zal via de mail geschieden.

Het kan zijn dat er tijdens lessen, activiteiten e.d. foto’s of video-opnamen worden gemaakt. Dansschool Kim mag deze beeldopnamen gebruiken voor promotie doeleinden, voor presentaties e.d. zonder de betreffende cursist, diens ouder / verzorger hiervan op de hoogte te stellen.

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het cursusjaar 2018-2019. Bij inschrijving gaan de cursist en de betaling plichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van Dansschool Kim.

Klik op + om de tekst van het onderwerp te bekijken.

Huisregels

 • Het is niet toegestaan tijdens de lessen mobiele telefoons aan te hebben.
 • Het is niet toegestaan binnen de dansruimtes drinken anders dan in een bidon of hersluitbaar flesje mee te nemen. Eten in de dansruimtes is verboden.
 • Dansschool Kim is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.
 • Het is niet toegestaan om de lessen te storen, wachten graag in de kleedkamer. Vragen altijd via de telefoon op de daarvoor bestemde tijd of via de mail. Niet tijdens de wisselingen van de lessen.
 • Als de leerling te laat is voor de les, mag er niet meer worden deelgenomen. Dit om storing te voorkomen. Uitgezonderd door tijdig bericht hiervan met geldige reden.
 • Om te voorkomen dat de leerlingen tijdens de lessen teveel worden afgeleid, is het niet toegestaan de lessen bij te wonen door anderen dan de cursisten zelf, m.u.v. proeflessen, open lessen en kijklessen.
 • Kinderen dienen voor de les naar de wc te gaan.
 • Ouders is niet toegestaan tijdens de reguliere lessen te blijven kijken, we verwijzen naar onze kijklessen.