Algemene voorwaarden

Schrijf je nu in!

Algemene voorwaarden & info

Vakanties en vrije dagen verlopen volgens het vakantierooster van Dansschool Kim.Uitgaande van 38 lesweken bij een jaarcursus zijn er tijdens schoolvakanties en vrije/feestdagen geen danslessen.

Vakanties en vrije dagen 2020-2021:
Herfstvakantie: 17 t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 13 t/m 21 februari 2021
Pasen: 5 april
Mei vakantie: 26 april t/m 9 mei 2021
Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021
Pinksteren: 23 mei 2021
Zomervakantie: 19 juli t/m 5 september 2021

Leskorting 2020-2021
2 lessen 15% leskorting op totaalprijs
3 lessen 20% leskorting op totaalprijs
4 lessen 35% leskorting op totaalprijs.

Dansschool Kim is bereikbaar op kantoor via mail en telefonisch op:
Maandag van 9.00-11.00 uur.
Dinsdag van 9.00-12.00 uur.
Donderdag van 9.00-12.00 uur.
Vrijdag van 9.00-12.00 uur.

Vakanties en vrije dagen zijn uitgezonderd. Verder kunt u buiten de bovenstaande tijd ook proberen te bellen en bij afwezigheid een bericht op de voicemail achter laten, u wordt dan zo snel mogelijk terug gebeld. En u kunt natuurlijk altijd via de mail contact opnemen, deze wordt dan zo snel mogelijk beantwoord.

Bij ziekte / afwezigheid van de docent wordt de cursist (mits bereikbaar) telefonisch, via app, of per mail op de hoogte gebracht. Bij ziekte / afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn, vervalt de les. Restitutie van het cursusgeld per les vindt plaats als er meer dan twee lessen per cursus zijn vervallen per cursusjaar.
Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Dansschool Kim hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan telefonisch via app, sms of via de mail. Bij verhindering van cursisten vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.

 • Inschrijving vindt plaats door het volledig invullen van het online inschrijfformulier. Zodra alles is ingevuld en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden, stuurt u de inschrijving naar Dansschool Kim. Ingeschreven cursisten ontvangen per mail een bevestiging.
 • U wordt als klant geregistreerd bij Dansschool Kim.
 • Dansschool Kim werkt niet met een doorlopende inschrijving. Wilt u de cursus aan het einde van het seizoen beeindigen, dan dient u Dansschool Kim hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. U wordt aan het einde van het cursusjaar per mail  geïnformeerd om een keuze te maken om de inschrijving te continueren of om uit te schrijven.
 • Her-inschrijvingen of uitschrijven dient te geschieden  voor 1 juli 2020.
 • Tussentijdse inschrijving (door het jaar heen) is mogelijk. Neem hierover contact op met Dansschool Kim, zodat mogelijkheden kunnen worden voorgelegd.
 • Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding, met dien verstande dat cursisten van het voorgaande cursusjaar voorrang hebben bij plaatsing, mits ingeschreven binnen de daarvoor opgegeven termijn.
 • Inschrijving en deelname zijn persoonsgebonden en kunnen niet op een andere persoon worden overgedragen.
 • Bij adreswijziging dient Dansschool Kim zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld.
 • De cursussen kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende deelname, met een minimum van 8 deelnemers.

Eventuele uitschrijving voor een volgend cursusjaar dient schriftelijk via de mail te gebeuren. Daarvoor ontvang je eerst een stoppen doorgaan brief met info over het eventuele afmelden. Na het verstrijken van de daarvoor aangegeven datum en een schriftelijk afmelding via de mail, is je uitschrijving definitief. Zonder schriftelijk afmelding blijft je ingeschreven voor het volgende seizoen.

De cursist kan de cursusdeelname tussentijds beëindigen. De tussentijdse uitschrijving dient schriftelijk te geschieden middels een verzoek tot uitschrijving. De verplichting tot betaling blijft echter wel van kracht tot het einde van het lopende cursusjaar, behalve wanneer onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn:

 • verhuizing uit de regio;
 • ziekte, ongeval of zwangerschap van de cursist, waardoor de cursist om medische redenen langer dan twee maanden niet in staat is de cursus te volgen;
 • indien een cursist een schriftelijk advies van Dansschool Kim opvolgt om de cursus te beëindigen;
 • wijziging in persoonlijke omstandigheid waarbij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan worden verlengd (dit ter beoordeling aan Dansschool Kim).

In deze gevallen is restitutie van cursusgeld eventueel mogelijk. Dansschool Kim restitueert geen lesgeld in het geval van overmachtssituaties. Een verzoek ten aanzien van lesgeld restitutie kan schriftelijk worden ingediend bij Dansschool Kim. Dansschool Kim beslist uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen.

Het cursustarief van 2020-2021 is gebaseerd op een heel cursusjaar, inclusief de vermelde vakanties. Bij een later instroommoment, wordt het tarief vastgesteld op de nog te volgen lesperiode, uitgezonderd van een korte cursus. Bij het volgen van meerdere cursussen door dezelfde cursist wordt leskorting verleend. Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele cursusbedrag. Tijdens voorstellingen werken wij soms met een kostuumbijdrage, deze is niet opgenomen in het cursus tarief. Het lesgeld bedrag dient ineens of in twee termijnen te worden overgemaakt, na ontvangst (via mail) van de factuur. Dansschool Kim restitueert niet bij onvoorziene omstandigheden.

Is er interesse in een nieuwe cursus, dan kan er voor inschrijving een gratis proefles gevolgd worden. Dit na contact met Dansschool Kim.

Wij hanteren voor elke stijl en leeftijd kledingvoorschriften. Op de website bij het aanbod op leeftijd zijn deze kledingvoorschriften te vinden.

De samenstelling van onze groepen is binnen onze school op leeftijd en ervaring/niveau. Dansschool Kim zal naar inzicht de leerling indelen in de groep. Individuele wensen en voorkeur krijgen aandacht, zodat de leerling zich goed voelt in zijn of haar les. De samenstelling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet. Ook kunnen lestijden / lesdagen tussentijds wisselen. Over de samenstelling van de groepen zal Dansschool Kim de uiteindelijke beslissing nemen.

Ieder cursusjaar vinden er een aantal activiteiten plaats. O.a. kijklessen, vriendenlessen, themalessen evt. tussentijdse presentaties, voorstellingen, workshops en eventuele andere activiteiten. De data van deze activiteiten vinden cursisten in de activiteitenagenda op onze website. Benodigde extra informatie hierover zal via de mail geschieden. Jaarlijks presenteren we een mooie voorstelling waaraan alle deelnemers meedoen.

Voorstelling 2020
28 juni schouwburg Cuijk

Het kan zijn dat er tijdens lessen, activiteiten e.d. foto’s of video-opnamen worden gemaakt. Dansschool Kim mag deze beeldopnamen gebruiken voor promotie doeleinden, voor presentaties e.d. zonder de betreffende cursist, diens ouder / verzorger hiervan op de hoogte te stellen.

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het cursusjaar 2020-2021. Bij inschrijving gaan de cursist en de betaling plichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van Dansschool Kim.

Klik op + om de tekst van het onderwerp te bekijken.

Huisregels

 • Mobiele telefoons op stil, graag neerleggen in de studio op de hiervoor aangewezen plek.
 • Het is niet toegestaan binnen de dansruimtes te eten, enkel te drinken uit een eigen meegenomen bidon met je naam erop.
 • Dansschool Kim is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.
 • Het is niet toegestaan om de lessen te storen, wees zachtjes en rustig bij binnenkomst. wachten voor de lessen graag op de aangegeven stippen in de algemene wachtruimte.
 • Vragen altijd via de telefoon op de daarvoor bestemde tijden of via de mail. Niet tijdens de wisselingen van de lessen. belangrijke vragen ook niet over de app.
 • Als de leerling te laat is voor de les, dienen zij zich eerst zelf even op te warmen, alvorens deel te nemen aan de dansles. Dit om een blessure te voorkomen.
 • Om te voorkomen dat de leerlingen tijdens de lessen teveel worden afgeleid, is het niet toegestaan de lessen bij te wonen door anderen dan de cursisten zelf, m.u.v. proeflessen, open lessen en kijklessen.
 • Leerlingen dienen voor de les naar de wc te gaan, vanaf een 9+ les gaan ze in principe niet tussentijds naar toilet.
 • Ouders is niet toegestaan tijdens de reguliere lessen te blijven kijken, we verwijzen naar onze kijklessen.
 • Binnenschoenen graag alleen hier binnen dragen, wij dansen alle stijlen, ook modern met vloerwerk.
 • Enkel zwarte dancesneakers met zwarte zool zijn toegestaan in de zaal bij showdance, vanwege onze balletvloer.
 • Geen kauwgom in de lessen.
 • Sieraden af, haren even vast in bijvoorbeeld een staart (klassiek bij voorkeur een knot).
 • Bij modern/vloerwerk graag lange broek en longsleeve meenemen naar de lessen.
 • Een eigen handdoekje mee naar je les.
 • Noteer je naam in je dansschoenen, dat is zeer handig, ook met het oog op onze voorstelling.
 • Vesten en sweaters alleen te dragen tot na de w-up.